Mehmet Zeki Bodur yazdı…

İdlid’te askerlerimize Suriye Ordusunca yapılan menfur saldırı sonucu çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Türkiye tarafından bu saldırının yapılmasının ardından yapılan açıklamada kolluk kuvvetlerine, ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere ülkemiz üzerinden Avrupa’ya geçmen isteyen düzensiz göçmenlere, kara ve deniz sınırlarında engel olunmaması talimatı verildiği medyadan öğrenilmiştir.

Aslında “geri dönüş hakkı” konusuna, insan hakları hukuku bakımından bakıldığında, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Belgesi’ne göre, belgenin 13 (2). maddesinde “Herkes kendi ülkesi de dâhil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir” ibaresi yer almaktadır. Bu husus göçmenlerin açıkça herhangi bir ülkeye gidişlerinin kısıtlanamayacağına işaret etmektedir.

Bu husus ülkemiz tarafından geç kalınmış bir politika değişikliği olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından alınan kararın son derece isabetli bir karar olduğu düşünülmektedir. Resmi rakamlara göre halen ülkemizde 3,8 milyon Suriyeli, Feridun Sinirlioğu’na göre ise 9 milyon Suriyeliye ülkemiz öz kaynakları kullanılarak yardım sağlanmaktadır. Ülkemiz hem Suriye’nin kuzeyinde yeni bir göç dalgası gelmemesi ve bölgenin istikrara kavuşması için rejim unsurları ile mücadele ederken, hem de ülkemizdeki Suriyelilerin barınma, iaşe, sağlık gibi temel ihtiyaçları başta olmak üzere birçok ihtiyacını, milli kaynaklarını kullanarak sağlamaya çalışıyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkemize maliyetinin yaklaşık 80 milyar dolar olduğu bilinmektedir.

Hâlihazırda İdlib bölgesinde yaklaşık 1 milyona yakın sivil yerinden edilmiştir.  Sivillerin içinde bulunduğu insani koşullarla ilgili trajik bir durumdur. Gelinen bu durumda başta AB olmak üzere bölgedeki uluslararası aktörlerin yaşanan bu trajik duruma sessiz kalması, bunun neticesinde Türkiye’ye yeni bir göç dalgası gelmesi olasılığına karşı ülkemiz gidenler için sınırlarını açmak zorunda kalmıştır. Eğer sınırların açılmaması kararı verilmemiş olsaydı, bahse konu bu durum mevcut statükonun sürmesine yol açacak, bu ise başta AB olmak üzere uluslararası toplumun işine gelen, menfaatine olan durumun sürmesine neden olacaktı. Türkiye almış olduğu bu karar ile statükonun bu şekilde sürmesine izin vermeyeceğini göstermiştir. Diğer durumda ülkemize yönelik yeni bir göç dalgası Türkiye’nin iç istikrarının bozulmasına neden olacaktı.

Ancak bu kararın uygulanmasında, ülkemizde bulunan tüm uluslararası koruma kapsamındaki göçmenlerin, onurlu ve güvenli geri dönüşlerine yönelik iş ve işlemlerinin bütüncül bir insan hakları yaklaşımı temelinde planlanması koordinasyonu ve icrası konusunu ön plana çıkarmaktadır.

ŞİMDİ NE OLACAK

Alınan bu kararın ertesinde ülkemizde bulunan göçmenlerin Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarına hareket ettiği, yine Ege adaları üzerinden AB’ye geçmek isteyen göçmen gruplarının üzere Ege sahillerine gittiği bilinmektedir. Yunanistan tarafından ilk aşamada kara yolu ile sınırı geçmek isteyen göçmenlerin kara sınırlarında tampon bölgede durdurulduğu biliniyor.

Deniz sınırlarında ise göçmen gruplarının kara sınırlarında olduğu gibi ara bir bölgede durdurulması mümkün görünmemektedir. Özellikle Yunanistan ile çok küçük bir mesafede bulunan aramızda kara sınırında olduğu gibi “ara bölge-tampon bölge” olarak adlandırabileceğimiz “uluslararası su” bulunmamaktadır. Başta Midilli, Sakız ve Sisam adaları olmak üzere, birçok sahilde göçmenlerin, Türkiye sahillerinden ayrıldıktan sonra, Yunanistan ile deniz orta hattını geçtikleri anda  Yunanistan karasularına girdikleri yani AB topraklarına girdikleri kabul edilmektedir. Bu durum ise bu noktadan sonra geri gönderilmelerinin ancak uluslararası hukuka uygun olarak yapılması gerektiği durumunu ortaya çıkarıyor.

Kara sınırlarında biriken göçmenlerin ise bu bölgede ne kadar süre ile bekletilebileceği ise tartışmalıdır. Nitekim Uluslararası Af Örgütü yapmış olduğu açıklamada “AB üyesi ülkeler Türkiye’ye varan sığınmacıların yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapmalı ” diyerek bu hem mali destek yoluyla, hem de Avrupa’ya güvenli geçişi temin ederek yapılması gerektiğini vurguladı. Örgüt ayrıca ara bölgede sıkıştırılan sığınmacılara yönelik olarak Yunanistan ve Bulgaristan’a çağrı yaparak “Yunanistan ve Bulgaristan, koruma arayan insanların topraklarına girmesini temin etmeli ve sınır muhafızları da sınırda toplanan insanlara karşı aşırı güç kullanmaktan geri durmalı, geçerli belgeleri olsun ya da olmasın sığınmacılara resmi sınır geçişlerinden giriş izni verilmeli, AB’nin dış sınırlarına sahip ülkeleri yeterli sayıda, uygun konumda ve güvenli sınır geçiş noktasını sığınmacılara açık tutmalı” diyerek bu konudaki endişelerini dile getirmiştir.

Yaşanan bu insani duruma sadece Uluslararası Af Örgütünün çağrısı ile sınırlı kalınmaması için gerek Birleşmiş gerekse Uluslararası Göç Örgütünün görev ve sorumlulukları kapsamında uluslararası toplumun harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede mültecilerin gönüllü geri dönüşüne dair en açık ibare, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ni kuran 1950 tarihli Tüzük’te yer almaktadır. BM Genel Kurulu bu tüzükle, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne “Mültecilere uluslararası koruma sağlamak ve bu tür mültecilerin gönüllü olarak geri dönüşlerini ya da onların yeni ülkelerinin toplumları ile kaynaşmalarını hızlandırmaları için Hükümetlere ve ilgili hükümetlerin onay vermesi koşuluyla özel kuruluşlara yardım ederek mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler aramak görevini” vermektedir.

Yine Uluslararası Göç Örgütünün görev ve sorumlulukları kapsamında örgütün kuruluş amacı düzenli, sistemli ve güvenli göçü desteklemektir. Bu husus geçen yıl kabul edilen “BM Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel İlkeler Mutabakatı”nın yol gösterici ilkeler ve hedefler başlıkları altında da kabul edilmiş; bu mutabakatta güvenli sınırlar, insan haklarına saygı, düzenli geri dönüş ve yeniden bütünleşme konularında yardım hususlarını içermektedir.

Ayrıca ülkemizin mevcut mevzuatında, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, geçici korunan yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırması öngörülmüştür. Bu maksatla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak geri dönüş uyum faaliyetlerinin planlaması ve uygulanması istenmiştir.

YUNANİSTAN NE YAPABİLİR

2015 yılındaki büyük göçte Yunanistan’a yaklaşık 1 milyon göçmen gelmişti. Yunanistan’da 130 bin civarında göçmen bulunuyor. Atina’da verilen son haberlere göre Meriç sınırında güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda. Bu çerçevede halen ara bölgede bulunan göçmenlere insan haklarına aykırı bir şekilde orantısız ve hukuksuz müdahalelerini sürdürmektedir.

Yunanistan’da halen adalarda bulunan göçmenler için Midilli ve Sakız’da kapalı göçmen kamplarının inşasını istemeyen halk ile kolluk kuvvetleri arasında günlerdir sokak çatışmalarının sürdüğü biliniyor.

2015 yılında meydana gelen Ege denizinden Yunanistan’a geçişler esnasında bu ülke Sahil Güvenlik unsurları tarafından göçmenlerin botlarını patlattığı, göçmen botlarını Türk karasularına geri ittiği ve attığı hafızalarda durmaktadır. Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumda göz önüne alındığında benzer davranışları tekrarlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca Yunanistan’ın gelen göçmenlere karşı geçmiş yıllarda edinilen bilgiler ışığında insan haklarına aykırı tavır ve davranış içinde olabileceği düşünülüyor.

BUNDAN SONRA GERİ DÖNÜŞ İÇİN NE YAPILABİLİR

Göçmenlerin BM’nin “Onurlu ve Güvenli Geri Dönüş” ilkeleri çerçevesinde gerek kendi ülkelerine gerekse üçüncü ülkelere gitmeleri için;

Özellikle deniz geçişleri esnasında hava şartlarından dolayı boğulmaların önlenmesi için Türk Sahil Güvenliğince arama kurtarma maksatlı deniz devriyeleri artırılmalı,

NATO unsurlarının düzensiz göçün önlenmesi kapsamında Ege’deki karasularımızda yaptığı deniz devriyelerinin sonlandırılması ve bu unsurların karasularımızın dışına çıkarılması sağlanmalı,

Yunanistan’ın 2015 yılında çok sıklıkla başvurduğu denizde geri atma, göçmen botlarının patlatılması gibi insanlık dışı uygulamaların yapılmaması için kolluk kuvvetleri tarafından azami dikkat sarf edilmeli,

Bu tür davranışların tespit edilmesi halinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde başta Uluslararası Af Örgütü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü olmak üzere tüm uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçilerek duruma müdahale etmeleri sağlanmalı,

Göçmenlerin ara bölgede sıkışıp kalması halinde insani durumların ortaya çıkmaması için başta Uluslararası Af Örgütü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü olmak üzere tüm uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde irtibata geçilerek, duruma müdahale etmeleri, bu durumun dünyanın bir insanlık meselesi olduğunun anlatılması sağlanmalı,

Tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri olarak müştereken imza altına alınacak bir deklarasyon ile hem İdlib bölgesindeki insani duruma dikkat çekilmeli hem de kara ve deniz sınırlarındaki geçişlere yapılacak özellikle Yunanistan tarafından yapılacak müdahalelerin insani dram yaratmaması için insan hakları bağlamında çağrı yapılması,

Bahsedilen önerilere yönelik olarak, göçmenlerin onurlu ve güvenli olarak gidebilmeleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde gerek ilgili kamu kurumları gerekse ilgili sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile çalışma grupları oluşturularak uygulanacak stratejilere ait eylem planları hazırlanması,

Türkiye’nin bundan sonraki politikalarının planlanması ve icrası için “geri göndermeyi” de kapsayacak şekilde uzun vadeli şartlara göre değişmeyen “sınır güvenliği ve göç politikası” oluşturulması sağlanmalıdır.

Kaynak: https://odatv.com/peki-simdi-olacak-29022042_m.html

04.03.2020