AKP, İzmir’de Suriyeliler için internet, LED TV ve Hilton banyolu tesis kurdu. Bölge halkı ise harabe evde yaşıyor

İz­mi­r’­in Çiğ­li’ye bağ­lı Har­man­da­lı ma­hal­le­sin­de va­tan­daş der­me çat­ma ev­ler­de otu­rur­ken Su­ri­ye­li­ler için 5 yıl­dız­lı te­sis in­şa edil­di. AKP ik­ti­da­rı­nın onay ver­di­ği kamp 100 mil­yon do­la­ra mal ola­cak. İz­mi­r’­in en fa­kir ma­hal­le­le­rin­den bi­ri olan Har­man­da­lı’n­da in­şa edi­len mül­te­ci kam­pın­da gün­lük kul­la­nım alan­la­rı­nın ya­nı sı­ra, fi­ber in­ter­net, LED TV’­ler ile Hil­ton ban­yo ve ma­saj oda­la­rı da bu­lu­nuyor.

‘Sa­ray gi­bi ol­du’

Har­man­da­lı sa­kin­le­ri du­ru­ma tep­ki­li. Ma­hal­le­de ya­şa­yan 65 ya­şın­da­ki Asi­ye Yıl­maz, to­ru­nu­nun zi­ya­re­te gel­di­ğin­de so­ka­ğa çı­kar­ma­ya kork­tu­ğu­nu söy­le­di. Yıl­maz, “Ma­hal­le­miz za­ten kö­tü du­rum­da. Bir de Su­ri­ye­li­ler ge­lir­se ha­rap olu­ru­z” de­di. Öte yan­dan genç­ler ise yıl­lar­dır yo­lu bi­le doğ­ru düz­gün ol­ma­yan ma­hal­le­de Su­ri­ye­li­ler için 5 yıl­dız­lı te­sis in­şa edil­me­si­ne is­yan edi­yor. 19 ya­şın­da­ki Vol­kan Se­yit de , “Yıl­lar­dır dev­let ma­hal­le­mi­ze ya­tı­rım yap­mı­yor. An­cak Su­ri­ye­li­ler için sa­ray in­şa edi­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

Halk is­te­mi­yor

Ay­nı böl­ge­de mü­te­ah­hit­lik ya­pan Ra­ma­zan Ateş ise kam­pın ma­li­ye­ti­ne tep­ki gös­ter­di. Ateş şöy­le de­vam et­ti:
“An­tal­ya’da 5 yıl­dız­lı bir otel bi­le bu ka­dar fi­ya­ta mal ol­mu­yor. 100 mil­yon li­ra har­ca­na­rak in­şa edi­len mül­te­ci ba­rın­ma mer­ke­zi­nin ma­li­ye­ti ile böl­ge­de­ki ev­siz­ler için ba­rın­ma mer­ke­zi ya­pı­la­bi­lir­di. Bu­gün bu böl­ge­de 100 mil­yon do­lar­la fa­kir­ler için çok gü­zel ko­nut­lar in­şa edi­le­bi­lir­di. Bu­nun ye­ri­ne Su­ri­ye­li­le­r’­e 5 yıl­dız­lı te­sis in­şa edil­me­si yan­lış. Har­man­da­lı hal­kı Su­ri­ye­li­le­r’­in bu­ra­ya gel­me­si­ni is­te­mi­yor.”

MİT koruyor

MİL­Lİ İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ta­ra­fın­dan içe­ri gi­ril­me­si ya­sak olan kamp­ın inşaatında sona doğru yaklaşıldı. Va­tan­da­şın yak­laş­ma­sı­na da­hi izin ve­ril­me­yen te­sis top­lam 7 kat­lı.
Kamp­ta spor sa­lo­nu, fit­ness mer­ke­zi, ma­saj sa­lo­nu, ha­mam, açık ka­pa­lı oto­park yer alı­yor. Kamp­, en ka­la­ba­lık oda­sın­da dört ki­şi­nin ka­la­ca­ğı şe­kil­de in­şa edil­di. 60 dö­nüm ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan te­sis 24 sa­at po­lis ve MİT ta­ra­fın­dan ko­ru­ma al­tın­da tu­tu­lu­yor.